Patel, Bianca, A. T. Still University SOMA, United States