Nedzesky, Nicholas, Seneca Valley Senior High School, United States