Zhou, Leqi, Nanjing Foreign Language School, China