Zajkowski, Jacob, Anthony Wayne High School, United States